Zagrebački Holding
Hrvatski English Mapa webaKontakti

Informacija ispitaniku

Informacije ispitaniku (fizička osoba) u vezi s obradom osobnih podataka iz Kontakt obrasca na internetskoj stranici Podružnice Zagrebačke ceste

 
Voditelj obrade: Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10 000 Zagreb
                              tel.: 01/6420 000
                             email: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr 

Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka: Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10 000 Zagreb
U smislu zaštite osobnih podataka, voditelj obrade je Zagrebački holding d.o.o., a Podružnica Zagrebačke ceste je organizacijska jedinica - podružnica u sastavu voditelja obrade.

Svrha obrade: Postupanje prema porukama ispitanika iz kontakt obrasca.

Zakonitost obrade: Članak 6.1(a) Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 679/2016)
Obrada osobnih podataka temelji se na privoli koju je ispitanik dao za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha. Pružanje osobnih podataka od ispitanika je uvjet nužan za postupanje prema porukama iz zahtjeva. Ako ispitanik ne pruži osobne podatke, nećemo biti u mogućnosti postupati po upitu.

Prava ispitanika: Ispitanik može zatražiti ostvarivanje prava na - pristup, ispravak, brisanje, prenosivost, ograničenje, prigovor, osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi (uključujući izradu profila) osobnih podataka koji se odnose na njega. Ostvarivanje navedenih prava ispitanik može zatražiti podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva. Podnošenje zahtjeva i ispunjenje zahtjeva ne podliježe plaćanju naknade.
U ovom slučaju, zakonitost obrade temelji se na privoli, posebno se ističe da ispitanik ima pravo naknadno, u svakom trenutku, povući prethodno danu privolu koju je dao za obradu svojih osobnih podataka u navedenu svrhu, uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Nakon valjanog zaprimanja povlačenja privole od ispitanika, voditelj obrade će bez odlaganja prestati obrađivati osobne podatke ispitanika. Povlačenje privole ispitanik može uputiti putem elektroničke pošte. Voditelj obrade zadržava pravo odbiti postupiti po zahtjevu koji je očito neutemeljen ili pretjeran, a osobito zbog njegove učestalosti.
Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti s web stranice ili na adresi Zagrebačkog holdinga d.o.o., a zahtjev se može predati osobno, poštom ili putem elektroničke pošte. Za podnošenje odgovarajućih zahtjeva u vezi s njihovim pravima ili bilo kakve informacije iz područja zaštite osobnih podataka, ispitaniku je na raspolaganju službenik za zaštitu podataka kojeg se može kontaktirati pisanim putem na adresu ili putem adrese elektroničke pošte.

Neovisno o navedenim pravima, svaki ispitanik ima i pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu -
Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, zagreb, email: azop@azop.hr

Osobni podaci obrađivat će se povjerljivo i samo u svrhu za koju su prikupljeni od strane voditelja obrade, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka. Osobni podaci mogu se dati na korištenje nadležnim državnim tijelima u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga (npr. AZOP, MUP, sudovi, državno odvjetništvo i dr.) te pravnim i fizičkim osobama koje temeljem ugovora o pružanju/obavljanju usluge s voditeljem obrade mogu obrađivati i osobne podatke sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Razdoblje pohrane osobnih podataka ispitanika: Osobni podaci ispitanika iz kontakt obrasca čuvaju se dvije godine, sukladno zakonskim i internim aktima o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva. Ako su osobni podaci dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, isti će se čuvati dulje od navedenog razdoblja pohrane, sve do konačnog završetka postupka, a nakon toga izbrisati.