Zagrebački Holding
Hrvatski English Mapa webaKontakti

Javni natječaj

Temeljem čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 4. st. 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12,3/18,6/19,18/19) Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Zagrebačke ceste objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA  PODNOŠENJEM PISANIH PONUDA br. 1/2020
 
Raspisuje se  Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama prema tabelarnom prikazu kako slijedi:
 
Red br. OZNAKA POSLOVNOG PROSTORA ADRESA POVRŠINA
NAMJENA POČETNA
MJESEČNA ZAKUPNINA
1. P1 Rapska 35 186 ugostiteljstvo 5.000,00 kn
 
 
OPĆI UVJETI NATJEČAJA:
 1. Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnici državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.
Podnošenjem pisane ponude na ovaj javni natječaj, smatra se da su ponuditelji fizičke osobe – obrtnici, dali privolu za korištenje njihovih osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja.
 1. Rok za dostavu pisanih ponuda je do 21.09.2020. u 15.00  sati.
 2. Ponude poslane poštom moraju stići Podružnici prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.
 3. Ponuda s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnosi se u zatvorenoj kuverti s naznakom „NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED.BR. 1/2020.  - NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom na adresu ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - Podružnica Zagrebačke ceste, adresa Donje Svetice 48, Zagreb ili osobno u prijemnoj pisarnici na istoj adresi. Na poleđini omotnice mora biti naznačeno ime, adresa i naziv obrta ponuditelja fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište ponuditelja pravne osobe.
 4. Javno otvaranje ponuda će se održati 22.09.2020. u 12.00 sati na lokaciji Donje Svetica 48, 10 000 Zagreb. Na otvaranju mogu biti nazočni natjecatelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
 5. Sve obavijesti i informacije te dogovor o razgledavanju poslovnog prostora mogu se dobiti na broj telefona: 091/2356-067. Informacije o pravnim pitanjima vezanim za provedbu javnog natječaja i za uvjete iz ugovora o zakupu koji će se sklopiti mogu se dobiti na telefon: 091/2356-067
 1. Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina uz mogućnost produženja na daljnjih 5 godina sukladno čl.6 Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11,64/15,122/18).
 2. Početni iznos mjesečne zakupnine za pojedini poslovni prostor naveden je u neto iznosu i u njega nije uključen PDV.
 1. Odbit će se ponude:
 1. fizičkih i pravnih osoba koji su po bilo kojoj osnovi, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirani kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca ili čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja ponude;
 2. fizičkih i pravnih osoba koje imaju dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, Gradu Zagrebu ili ZGH d.o.o., osim ako im je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se pridržavaju rokova plaćanja
 3. pravnih osoba koje nisu solventne;
 4. fizičkih i pravnih osoba koje nisu registrirane za obavljanje oglašene djelatnosti te u drugim slučajevima neispunjavanja uvjeta  javnog natječaja.
 5. fizičkih osoba koje su osnivači ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirane kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza prema Gradu Zagrebu starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja ponude, te pravnih osoba kojih su osnivači ili ovlaštene osobe ujedno i osnivači i/ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirane kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave ponude
Ako se nakon sklapanja ugovora o zakupu naknadnim provjerama utvrdi da su na dan otvaranja ponuda zakupnik ili s njim povezane osobe imali dugovanje opisano u ovoj točki natječaja,  podružnica Zagrebačke ceste ima pravo raskinuti sklopljeni ugovor bez ostavljanja dodatnog roka.

Natjecatelj je dužan položiti jamčevinu u trostrukom iznosu  početnog iznosa zakupnine za poslovni prostor za koji se natječe, na žiro račun Zagrebačkog holdinga d.o.o. IBAN:  HR9023600001400498912 model 00, s pozivom na broj /OIB ponuditelja/.
 1. PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU PODNOSI SE NA OBRASCU OBJAVLJENOM NA WEB STRANICI I MORA SADRŽAVATI:
 1. redni broj i oznaku poslovnog prostora za koji se natječe; 
 2. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine (bez PDV-a) za poslovni prostor, a koji iznos mora biti veći od oglašenog početnog iznosa;
 3. dokumentaciju koja sadrži osnovne  podatke o ponuditelju:
 • fizičke osobe - obrtnici trebaju dostaviti:
 • presliku osobne iskaznicepresliku izvatka iz obrtnog registra / presliku obrtnice / izvadak iz baze podataka obrtnog registra Ministarstva poduzetništva s interneta, ne starije od 3 mjeseca od objave javnog natječaja; iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje oglašene djelatnosti
 • izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da natjecatelj fizička osoba nije osnivač ili ovlaštena osoba pravne osobe
 • fizičke osobe koje su osnivači ili ovlaštene osobe u nekoj pravnoj osobi moraju dostaviti potvrdu da ta pravna osoba nema dugovanja prema Gradu Zagrebu i Zagrebačkom holdingu d.o.o. ne stariju od 30 dana od objave javnog natječaja.
 • pravne osobe trebaju dostaviti:
 • presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar (sudski registar, registar udruga i sl.) / presliku izvatka iz odgovarajućeg registra / izvadak iz baze podataka registra s interneta, ne starije od 3 mjeseca od objave natječaja iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje oglašene djelatnosti
 • izjavu osnivača ili ovlaštene osobe natjecatelja ovjerenu kod javnog bilježnika da nisu osnivači ili ovlaštene osobe druge pravne osobe
 • ukoliko su ovlaštene osobe ili osnivači pravne osobe natjecatelja ovlaštene osobe ili osnivači neke druge pravne osobe, potrebno je dostaviti potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Zagrebu i Zagrebačkom holdingu d.o.o. i za tu drugu pravnu osobu i to ne stariju od 30 dana od objave javnog natječaja
 1. e-mail adresu na koju će se vršiti dostava vezana za ovaj javni natječaj;
 2. kontakt broj telefona;
 3. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva financija-Porezne uprave o stanju poreznog duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja;
 4. izvornik ili ovjereni preslik potvrde o nepostojanju duga ponuditelja s osnove potraživanja Grada Zagreba izdane od Gradskog ureda za financije, ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja; (sve informacije možete pronaći na sljedećem linku: https://www.zagreb.hr/obrasci/113897)
 5. potvrdu Zagrebačkog holdinga d.o.o. o stanju duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana od objave javnog natječaja, koja se izdaje u elektronskom obliku temeljem zahtjeva (obrazac se nalazi na linku https://www.zgh.hr/usluge-8/zona-za-korisnike-27/obrasci-109/109) Popunjeni obrazac dostavlja se  na e-mail adresu: financije.direkcija@zgh.hr. Sve informacije mogu se dobiti putem broja telefona: 01/6420-724;
 6. BON 2 ili SOL 2 - ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja kao dokaz o solventnosti;
 7. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;
 8. broj žiro računa i IBAN s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine;
 9. za osobu koja se poziva na pravo prvenstva - izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane  Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja, odnosno  Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje svojstvo osobe iz točke 14. ovog natječaja, ne starije od tri mjeseca; izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da li je korisnik mirovine ostvarene na temelju zakona koji regulira prava  hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji , te ovjerenu izjavu da nije zakupnik drugog poslovnog prostora neovisno po kojoj osnovi je zakup ostvaren. Potvrde ne smiju biti starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja;
 10. za osobu koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 15. ovog natječaja - dokaz kojim se dokazuje pravo prvenstva;
 11. detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju će ponuditelj obavljati u poslovnom prostoru, koja treba biti u okviru oglašene djelatnosti. Ponuditelj mora biti registriran za djelatnost koju će obavljati u prostoru.
 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se natjecatelj koji ispunjava uvjete natječaja i koji je ponudio najviši iznos zakupnine.
 2. Ako dva ili više natjecatelja ponude za isti poslovni prostor isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete javnog natječaja, ti će se natjecatelji pozvati da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.
 3. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe određene zakona koji regulira prava hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako sudjeluju u javnom natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Osoba ne može ostvariti pravo prvenstva za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora neovisno po kojoj osnovi je ostvaren. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se odgovarajućom primjenom odredaba zakona koji regulira prava hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno.
 4. Pravo prvenstva ima i zakupnik kojem je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako ispunjava uvjete natječaja i prihvati najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 5. Ako se na pravo prvenstva za isti poslovni prostor pozivaju osobe iz točke 14. i 15. prednost imaju osobe iz točke 14.
 6. Zakupnicima koji sklope ugovor o zakupu poslovnog prostora na temelju prava prvenstva iz točke 14., neće se odobriti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup niti zajednički zakup.
 7. Pored zakupnine zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja zakupljenog poslovnog prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna naknada, naknada za uređenje voda i drugo).
 8. Na Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja sudionici natječaja imaju pravo prigovora voditelju podružnice u roku od 8 dana od dana dostave predmetne Odluke. Odluka po prigovoru je konačna.
 9. Natjecateljima koji su položili jamčevinu a čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli poslovnog prostora najpovoljnijem ponuditelju. Položena jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.
 10. Izabrani ponuditelj obvezan je nakon primitka odluke o dodjeli poslovnog prostora a prije sklapanja ugovora o zakupu uplatiti razliku iznosa uplaćene jamčevine do visine triju ponuđenih zakupnina uvećano za PDV.
 11. Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija, odustane od  zaključenja ugovora o zakupu nakon konačnosti odluke o dodjeli poslovnog prostora, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 12. Najpovoljniji ponuditelj dužan je bez odgode sklopiti ugovor o zakupu. Ako izabrani najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu u roku 15  dana od konačnosti odluke o dodjeli poslovnog prostora,  ugovor će se sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.
 13. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 14. Najpovoljniji natjecatelj, prilikom sklapanja ugovora o zakupu, dužan je zakupodavcu položiti bjanko zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu jednogodišnje zakupnine.
 15. Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.
 16. Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti zakupodavca navedeni poslovni prostor dati u podzakup.
 17. Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju. Sva uređenja poslovnog prostora izvode se isključivo na temelju idejnog projekta i troškovnika izrađenog po ovlaštenom građevinskom inženjeru/arhitektu koji je prije izvođenja radova odobrio zakupodavac u pisanom obliku. Zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi svu eventualnu potrebnu dokumentaciju od nadležnih državnih tijela radi provođenja potrebnih radova, privođenja poslovnog prostora namjeni te obavljanja djelatnosti. Zakupnik nema pravo na povrat izvršenih ulaganja ili bilo kakve naknade s tog osnova.
 18. Zagrebački holding d.o.o.- Podružnica Zagrebačke ceste zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu, a voditelj podružnice može bez obrazloženja odlukom poništiti cijeli natječaj ili samo pojedinu lokaciju, ako je to u interesu ZGH d.o.o. ili Grada Zagreba.
 19. Ponuditelj je podnošenjem ponude suglasan da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu za koju su prikupljeni.
 20. Zagrebački holding d.o.o.- podružnica Zagrebačke ceste obvezuje se da će zaprimljene podatke koristiti isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.                                                                                 
 
POSEBNI UVJETI NATJEČAJA:
 
1. Sukladno čl. 3. st. 2. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Sl. glasnik Grada Zagreba 10/2012,3/2018, 6/2019 i 18/19 ) poslovni prostor pod br. 1  daje se u zakup na razdoblje od 10 godina zbog znatnih ulaganja u prostor koja su potrebna kako bi se  isti priveo namjeni.
3. Za vrijeme uređenja poslovnoga prostora da bi se isti priveo namjeni, u trajanju do 3 mjeseca, zakupnik nije dužan plaćati zakupninu.

OBRAZAC ZA PONUDU